Wat is VOBA Bemiddeling Arbitrage Contacteer ons

over the counter albuterol cvs

over the counter albuterol inhaler walmart redirect

Bemiddeling is een gestructureerde onderhandelingsmethode onder begeleiding van een neutrale derde, de bemiddelaar, die tot doel heeft een akkoord tot stand te brengen in een geschil tussen partijen. De rol van de bemiddelaar bestaat erin partijen te helpen het akkoord met kennis van zaken en op vrijwillige basis te bereiken.

Het bemiddelingstraject vat aan met het ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst. Hierin worden de verplichtingen van partijen vastgelegd, alsook afspraken over de werkwijze, de beëindiging, de vergoeding en de kosten.

VOBA stelt, op verzoek van eenieder die zich tot VOBA wendt voor bemiddeling, de lijst van bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie en die een bijdrage hebben betaald, ter beschikking van de partijen.

Als partijen een akkoord bereikt hebben, wordt dit schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Partijen zijn hierdoor gebonden.


VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling & Arbitrage - Staatsbladsstraat 8 - 1000 Brussel
tel +32 2 227 54 70 - fax +32 2 227 54 79 - info@voba.be
Homepagina